உடல் கழிவுகளை வெளியேற்றி நோயில்லாமல் வாழ வள்ளலார் சொன்ன உன்னதமான மூன்று...