கந்த சஷ்டி கவசத்திற்கு இப்படி ஒரு சிறப்பான அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்க மறக்கா...