எந்த கொடுமையான கிருமிகளானாலும் இந்த எண்ணையில் வாய் கொப்பளித்தால் அழிந்த...