இந்த பஞ்சாக்சராவை தினமும் தண்ணீரில் குடித்துவந்தால் உடல் கழிவுகள் வெளியே...