எந்த கிருமியும் நம் நுரையீரலை நெருங்கவே முடியாது இதை மட்டும் குடித்தால் ...