இப்படி ஒய்வு எடுப்பதில் இவ்வளவு ஆரோக்கியம் இருக்கா / வள்ளலார் சொன்ன அற்ப...