இவர் சொல்வதை ஒருமுறையாவது கேளுங்க கணவன் மனைவி நடுவே பிரச்சனைகளே வராது / ...