இதை செய்தாலே போதும் நேரத்தை நம் வசமாக்கி எதிலும் வெற்றி காணலாம் /Time Ma...