இதய சார்ந்த கோளாறே வர விடாது இதை எழுதி அழுத்தினாலே போதும் Yogam | யோகம்