இந்த மூன்றையும் தினமும் செய்து வந்தால் உடலில் கழிவுகளே இருக்காது / Yogam...