இந்த 2 முக்கியமான புள்ளிகளை தினமும் தொட்டு வந்தாலே போதும் உடலில் பல விய...