இந்த 2 நுட்பங்களை செய்தாலே போதும் கழிவுகளை நீக்கி ஆரோக்கிய வாழ்க்கையில் ...