தினமும் இதில் 3 சாப்பிட்டு வந்தால் மலச்சிக்கல் சரியாகும் கல்லீரல் சுத்தம...