அன்னதானம் 54வது நாளாக தக்காளி சாதம் 100 நபர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது / Yog...