தினமும் காலையில் இந்த உடற்பயிற்சிகளை செய்து வந்தால் உடம்பில் நோயே நெருங்...