தினமும் இப்படி சொன்னாலே போதும் உலகை அச்சுறுத்தும் கிருமிகள் நம்மை நெருங்...