என்றும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கவும் அஜீரண கோளாறை சரி செய்யவும் சிறந்த மருத்...