மூளையும் இரண்டு மடங்கு சக்தி வாய்ந்ததாக மாற்றும் மிளகும் அற்புத புள்ளியு...