இந்த Soup ஐ தினமும் குடித்து வந்தால் ரத்தத்தின் அளவு அதிகமாகி பல வியாதிக...