உடம்பில் எந்த வலியாக இருந்தாலும் இந்த தைலத்திற்கு குணமாகியே ஆகணும் / Yog...