இதில் இருக்கும் ஒவ்வொரு மலர்களும் பல வியாதிகளை குணமாக்கும் / Yogam | யோகம்