10 நிமிடத்தில் நெஞ்சு எரிச்சலை நீக்கி உடம்பில் வாயு பிடிப்பை போக்கும் எள...