குடல் சுத்தமே உடல் சுத்தம் / இப்படி குடலை சுத்தம் செய்தால் உடல் சுத்தமாக...