இவர் சொல்லும் ரகசியத்தை ஒருமுறையாவது கடைசிவரை பார்த்து செய்தாலே நோயே வரா...