நமது தந்தைக்கான தியானம் / முழுமையாக தியானிப்போம் / Yogam | யோகம்