இந்த பிருங்கராஜாஸவத்தை சமைத்து சாப்பிட்டு வந்தால் நாட்பட்ட நோய்கள் குணமா...