உங்கள் உடலின் எடைஅதிகரிப்பதை வைத்து உடலில் என்ன கோளாறு இருக்கிறதுனு நீங்...