உடலில் இந்த உப்பு குறைந்தால் இத்தனை பிரச்சனைகள் வருமா ? அதற்கு இதுதான் த...