இந்த நம்பரை எழுதினாலே போதும் முழங்கால் மூட்டு வலி முழுமையாக குணமாகும் / ...