இப்படி சங்கடசதுர்த்திக்கு விளக்கேற்றி சங்கடங்களை விலக்கலாம் / Yogam | யோகம்