30 வகையான மூலிகை அடங்கிய ஒரே மருந்து நம்மை காக்கும் கவசம் | Yogam | யோகம்