இதை செய்தால் இயற்கையாகவே தோல் பளபளப்பாக மாறும் ரத்தம் சுத்தமாகும் உடல் க...