நம் உடலின் முக்கிய உறுப்புகளின் கழிவுகளை வெளியேற்றி சுத்தம் செய்யும் அமி...