2 நாளில் இந்த மிளகும் 4 அதிசய புள்ளிகளும் சிறுநீரக கல்லை கரைக்கும் அதிசய...