வாதம் பித்தம் கபம் நீக்கும் அற்புத மூலிகைகள் | Yogam | யோகம்