இந்த ராசி காரங்க இந்த மலரின் சாறை எடுத்து பாருங்க வாழ்நாள் மிகவும் செழி...