இந்த யோகா முத்திரை மட்டும் தினமும் பண்ணுணிங்க வெயில் காலம் AC மாதிரி ஜில...