தினமும் இந்த வடிவத்தை அடிக்கடி பார்த்தாலே போதும் பணம் கையில் புரண்டு கொண...