முதன்முறையாக இதுவரை யாரும் கற்றுத்தராத உலகத்தரமான கல்வி இதோ | Yogam | யோகம்