தினமும் இந்த 2 சுஜோக் புள்ளிகளை இயக்கி வந்தாலே போதும் முதுகு வலியே சாகும...