ஒரு காந்தம் போதும் இடுப்பு வலி சயாடிக்கா வலி முற்றிலும் சரியாக்கும் / Yogam