இந்த ஒரு முத்திரை போதும்ங்க உடலில் பல பிரச்சனைகள் குணமாகும் | Yogam | யோகம்