3 வார்த்தையில் மாற்றம் கிடக்கும் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தால் | Yogam | யோகம்