இந்த குபேர முத்ராவோடு இந்த மந்திரத்தை 60 முறை சொன்னாலே போதும் பண வரவு அத...