பல காய் பழங்களில் இருக்கும் உடலுக்கு தேவையான Anti Oxidant இந்த SNP குடிந...