இந்த தண்ணீரில் பிரபஞ்ச சக்தி அதிகமாக உள்ளதை நிரூபித்து காட்டும் மருத்துவ...