தினமும் இப்படி செய்தாலே போதும் உலகை அச்சுறுத்தும் கிருமி நம்மை நெருங்கவே...