3 நொடியில் சளி தொல்லையை குணமாக்கும் 3 விரல் வர்ம புள்ளி | Yogam | யோகம்