இந்த ஒரு வர்மா புள்ளியை மட்டும் தூண்டிவிட்டால் போதும் உடலுக்கு நோய் வரவே...