இந்த ரோஸ் தண்ணீர் தினமும் குடித்தாலே போதும் உடலில் உள்ள அத்தனை கழிவுகளும...